OutSmart BV and KONGSBERG join forces to deliver wind farm management and efficiency gains

New management solution based on the Kognifai digital platform and ecosystem will be available for more than 400 European wind energy assets

Independent wind asset operations management specialist OutSmart BV has selected Kongsberg Digital AS to provide an integrated management system on the innovative Kognifai digital platform and ecosystem. The sophisticated digital solution will be used to manage OutSmart’s extensive onshore and offshore wind turbine portfolio.

Follow us on Linkedin for more stories and vacancies

OutSmart provides services to wind farm owners, fund managers, and wind project companies in Northwestern Europe to maximize the revenues of their wind assets. Part of Deutsche Windtechnik Offshore and Consulting GmbH, OutSmart currently operates more than 400 onshore and offshore wind and solar assets (1.8 GW in total) in Germany, the Netherlands, and the UK.

OutSmart has partnered with Kongsberg Digital to establish a state-of-the-art fully integrated management system for onshore and offshore wind assets. By combining OutSmart’s vast experience as an independent service provider in the European wind industry and the expertise and technology of Kongsberg Digital, the parties have established a set of applications on Kognifai that will represent a breakthrough in the way fleets of onshore and particularly offshore windfarms are operated.

With a common digital platform providing data storage and data security for the asset owner, the new applications will rationalize the operations of OutSmart and its clients, and provide access to proven tools including advanced analytics to optimize performance and reduce operational cost for the assets.

“We believe that short- and mid-term efficiency can be predicted well and can be influenced, despite the harsh conditions the renewable energy sector is facing. With this cooperation and new management solutions, we enable ourselves and our clients to deal with these characteristics,” said Dennis Schiricke, Managing Director at OutSmart.

“This new integrated system is the logical next step in dealing with growing complexity and cost pressure in renewables. It means a step change in productivity of daily operations and results in better situational awareness. The integration of all data into one system offers better analytic insights and makes reporting more efficient. We believe that Kongsberg Digital is the right partner for secure and robust solutions for critical infrastructure like large-scale renewables,” said Remco Streppel, Operation Manager at OutSmart.

"OutSmart has an impressive breadth of experience in intelligent operation management for wind assets. By combining OutSmart’s services with Kongsberg Digital’s technology, we will provide all aspects of wind power management in one, efficient solution and truly give wind farm owners control of their own data. It is a perfect example of Kognifai’s unique ability to provide a secure, holistic platform for disparate data streams and act as a single solution for diverse industrial operations,” said Hege Skryseth, President of Kongsberg Digital.

For further information, please contact:

Haley Zerwas, Marketing Manager
Kongsberg Digital
Tel: +47 47673892
haley.zerwas@kdi.kongsberg.com

 

OutSmart BV og KONGSBERG inngår samarbeid om å tilby effektive løsninger for drift av vindparker

Integrerte operasjonsløsninger på den digitale plattformen Kognifai blir implementert for mer enn 1,8 GW onshore og offshore vindturbiner

Den uavhengige spesialisten og operatøren av vindparker OutSmart BV har valgt Kongsberg Digital AS som leverandør av et integrert operasjonssystem på den innovative digitale plattformen og økosystemet Kognifai. Denne «state of the art»-løsningen vil bli brukt til å administrere OutSmarts omfattende portefølje av onshore og offshore vindparker.

OutSmart tilbyr å optimere administrasjon og drift for nordvesteuropeiske vindparkeiere, fondsforvaltere og virksomheter som er involvert i vindprosjekter. OutSmart er en del av Deutsche Windtechnik Offshore og Consulting GmbH og drifter onshore og offshore vind- og solcelleparker (1,8 GW totalt) i Tyskland, Nederland og Storbritannia.

OutSmart har samarbeidet med Kongsberg Digital om å etablere et høyteknologisk og fullintegrert administrasjons- og driftssystem for vindparker onshore og offshore. Ved å kombinere OutSmarts omfattende erfaring som uavhengig leverandør til den europeiske vindindustrien og Kongsberg Digitals ekspertise og teknologi har partene integrert en rekke applikasjoner på Kognifai. Applikasjonene vil føre til et gjennombrudd innen administrasjon og drift av vindparker onshore og særlig offshore.

De nye applikasjonene benytter en felles digital plattform som ivaretar og sikrer datalagring og datasikkerhet, og rasjonaliserer driften for OutSmart og deres kunder. Applikasjonene dekker flere driftsrelaterte områder deriblant tilstandsbasert analyse av hovedkomponenter i en vindturbin og administrasjon av vedlikeholdsoperasjoner onshore og som kan optimalisere ytelse og redusere driftskostnadene.

– Vi tror at effektiviteten på kort og mellomlang sikt kan forutsies med stor sannsynlighet, og at den kan påvirkes, til tross for de vanskelige forholdene sektoren for fornybar energi står overfor. Med dette samarbeidet og de nye administrasjonsløsningene gir vi oss selv og kundene våre mulighet til å håndtere disse egenskapene, sier Dennis Schiricke, administrerende direktør i OutSmart.

– Dette nye integrerte systemet er det logiske neste skrittet når man skal håndtere økt kompleksitet og kostnadspress for fornybare energikilder. Det betyr økt produktivitet i den daglige driften og bedre situasjonsbevissthet. Integrering av alle dataene i ett system gir bedre analytisk innsikt og gjør rapportering mer effektiv. Vi tror at Kongsberg Digital er den rette samarbeidspartneren for sikre og robuste løsninger for kritisk infrastruktur som store fornybare energikilder, sier Remco Streppel, driftsleder i OutSmart.

– OutSmart har en imponerende bred erfaring med intelligent forvaltning av vindressurser. Ved å kombinere OutSmarts tjenester med Kongsberg Digitals teknologi kan vi tilby alle aspekter relatert til drift og vedlikehold av vindparker i én effektiv løsning og gi eierne av vindparkene full kontroll over sine egne data. Dette er et perfekt eksempel på Kognifais unike evne til å være en sikker, helhetlig plattform for ulike datastrømmer og fungere som en felles løsning for ulike industrielle operasjoner, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.