Fred. Olsen Renewables AS select Kongsberg Digital AS to provide a wind turbine independent data storage and data security solution.

Fred. Olsen Renewables, Statoil and Kongsberg Digital have agreed to collaborate to verify the functionality provided by Kongsberg’s digital platform, Kognifai, at Lista Vindkraftverk

Fred. Olsen Renewables (a wholly owned subsidiary of Bonheur ASA), Statoil and Kongsberg Digital have agreed to collaborate to verify the functionality provided by Kongsberg’s digital platform, Kognifai, at Lista Vindkraftverk. Lista Vindkraftverk is fully owned by Fred. Olsen Renewables and was built with support from ENOVA.

Follow Kongsberg Digital and Kognifai on Linkedin

Fred. Olsen Renewables is in cooperation with the private Fred. Olsen-affiliated company Natural Power Consultants managing and executing the service and maintenance activities on Fred. Olsen Renewables wind farms, and will test Kongsberg Digital’s solutions to verify the capability to capture and store all vital data streams. This entails storage of and access to such data and thereby gaining full and detailed information about their assets’ performance and condition.

“The data from the turbines is at the heart of our work to improve the efficiency and maintenance of our wind farm assets. The information from the sensors and systems in the turbines gives us the opportunity to review turbine performance and assess component integrity. We believe Kognifai will make the data more readily accessible and will thereby enable more advanced analyses and evaluations to be performed in real time,” says Anders Falkfjell, Head of Operation & Maintenance at Fred. Olsen Renewables.

Statoil, having several current and future operations of windfarms, also seek to ensure the same access to their own data and are partnering the project at Lista wind farm.

Follow Kognifai on Twitter

“Detailed knowledge about our own turbine performance and condition is vital for us in order to manage and service our assets in an optimal way. We believe that the system delivered by Kongsberg Digital is the first step towards a digital game changer for optimization of our wind farm operations through the use of data and analytics”, says Sverre Trollnes, Head of Wind Operations at Statoil.

Kongsberg Digital will provide a secure data acquisition and storage solution based on Kongsberg Digital’s proven core technologies. With Kongsberg Digital’s solutions the wind farm owner will be provided access to wind turbine information with standardized data names and semantics. The owner will have full access to, and ownership and control of all data streams, and will have the opportunity to procure monitoring and control solutions as separate parts.

"This contract on collaboration with Fred. Olsen Renewables and Statoil represents an important step for wind farm owners and operators. With the capacity for both to optimize operations and to drive predictive maintenance, data is a key asset. Access to all the data from operations will ensure more efficient wind farm operations and reduce operational costs, hence improving the competitiveness of wind as an energy source”, says Hege Skryseth, President of Kongsberg Digital.

For further information, please contact:

Eirik Skare, Vice President Sales & Marketing, Kongsberg Digital Renewables and Utilities, Tel: (+47) 913 02 327, eirik.skare@kdi.kongsberg.com

PRESS RELEASE IN NORWEGIAN FOLLOWS BELOW:

 

Fred. Olsen Renewables AS (Fred.Olsen Renewables) velger Kongsberg Digital AS som leverandør av uavhengig datalagrings- og datasikkerhetsløsning for vindturbiner. Statoil inngår som partner i prosjektet.

Fred. Olsen Renewables (et heleid datterselskap av Bonheur ASA), Statoil og Kongsberg Digital har inngått avtale om samarbeid for å verifisere funksjonaliteten til Kognifai, Kongsberg Digitals digitale plattform, på Lista Vindkraftverk. Lista Vindkraftverk er heleid av Fred. Olsen Renewables, og ble bygget med støtte av ENOVA.

Fred. Olsen Renewables samarbeider med det private Fred. Olsen-tilknyttede selskapet Natural Power Consultants om drift og vedlikehold av Fred. Olsen Renewables sine vindparker. Disse selskapene vil sammen teste og verifisere Kongsberg Digitals løsninger for å fange opp og lagre alle viktige datastrømmer. Dette gir vindparkeieren tilgang til alle live-data fra egen vindpark.

- Dataene fra turbinene er sentralt for vårt arbeid med å forbedre effektivitet og vedlikehold av vindparker. Disse dataene gir oss mulighet til å analysere detaljert turbininformasjon slik at vi kan evaluere turbinenes ytelse og komponentenes tilstand. Vi opplever at Kognifai vil gjøre dataene mer tilgjengelig og dermed muliggjøre mer avanserte analyser og evalueringer i sanntid, sier Anders Falkfjell, drifts- og vedlikeholdssjef hos Fred. Olsen Renewables.

Statoil, som driver flere vindparker og har planer om enda flere i fremtiden, ønsker også å skaffe seg samme tilgang til sine egne data og deltar i prosjektet på Lista vindkraftverk.

- Detaljert kunnskap om ytelsen og tilstanden til våre egne turbiner er avgjørende for at vi skal kunne forvalte og utføre service på eiendelene våre på en optimal måte. Vi mener at systemet som leveres av Kongsberg Digital, er første skritt mot en digital revolusjon for optimalisering av vindparkdriften vår gjennom bruk av data og analyse, sier Sverre Trollnes, driftsleder for vindenergi i Statoil.

Kongsberg Digital skal levere en sikker datainnhentings- og lagringsløsning basert på Kongsberg Digitals utprøvde kjerneteknologi. Med Kongsberg Digitals løsninger får vindparkeieren tilgang til vindturbininformasjon med standardiserte datanavn og definisjoner. Eieren får full tilgang, eierskap og kontroll over alle datastrømmer og får muligheten til å anskaffe overvåknings- og kontroll-løsninger som frittstående komponenter.

- Denne kontrakten med Fred. Olsen Renewables og Statoil representerer et viktig skritt for eiere og operatører av vindparker. Med mulighet for både optimalisering av driften og forebyggende vedlikehold er data en viktig ressurs. Det å sikre tilgang til alle dataene fra driften gir mer effektive vindparker og reduserer driftskostnadene. Dermed blir vind som energikilde mer konkurransedyktig, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

Photos copyright of Fred. Olsen Renewables